Saturday, April 6, 2013

گناهکار...نه تقصیر تو نیست

 ...و تقصیر هیچ کدام از عابرانی که دغدغهٔ زیر باران خیس نشدنشان، از تمامِ دردهای دنیا مهمتر بود

               ...و نه تقصیر مترسک‌هایی‌ که به کوچکترین جنبیدنی، دار و ندارِ کاهیشان به با د میرفت


                                           حتی کلاغ‌ها هم بی‌ گناهند، وقتی‌ سفرهٔ کشتزار آنقَدَر پهن بود

      که ابهّتِ مترسک‌ها به چشمِ گرسنگیشان نمی‌آمد


No comments:

Post a Comment