Sunday, April 7, 2013

منِ مکرّر...این منم که تکرار میشوم

                                                   در تحویلِ تقویمی فراموشکار  

                 بهانه‌هایم برای توقف این سرسام کافی‌ نیست

  ...این منم که منعکس میشوم، بی‌ خاطرهٔ‌ تجربهٔ آینه‌ای که در هر پژواک، از آن رانده شدم  

No comments:

Post a Comment