Thursday, November 1, 2012

راست می‌‌گفت سهراب

                                                                                                         تنهاییم چه بی‌ کس است

              وقتی‌ برای باردیدن از تو هم، اشکهایم بهانه شانه‌هایت را میگیرند

                                                     وقتی‌ از تو، تنها به تو می‌توان گله کرد

                                                                                                           راست می‌‌گفت سهراب

                                                           ...همیشه عاشق تنهاست


No comments:

Post a Comment