Monday, October 22, 2012

بلوغ


                                                                                       
                                                                                                به گمانم این تو بودی
                                                      آنکه ایمان آوردم به سفرهای به انجام رسیده اش

                                                    آنکه قدم‌هایم بی‌ تردید پذیرفت مشقّت  جاده‌هایش را

                                                                        سفر‌هایی‌ نا آشنا
                                                                          جاده‌هایی‌ تنها
                      جاده‌هایی‌ که انگشتان  پرمشغله ات، با اشارت‌هایی‌ بی‌ وزن 
                گه‌ گاهی نشانم میداد و ناپدید می‌‌شد
                                                                                        

                                                                                       به گمانم این تو بودی
                                                   منشأ  امیدی که کفش‌های جرات را به پای ذهنم کرد
  
                                                                               ...امید
                                                                   به یک حضور
                                   آنجا که سفر، به موعود  انجام  تو می‌‌انجامد

             امیدی نا گفته...از وحشت  گناه‌هایی‌ متولد از وجدان‌های خود-زاده

                       وجدان‌های گناه کار  بی‌ رحم 
                                  وجدان‌های متضاد
                                   گناه‌های نا کرده
                                      گناه‌های پاک

                                                   امید به آشتی‌  فاصله هامان
              آنجا که مقصد، مرا به حضور  منتظر  تو می‌رساند

                                                          !حضور  منتظر  تو


                                                                          ... به سراب، به تو، دلخوش بودم

                                                   هر چند سفر  تنهایم را حتی نظاره گر‌ نبودی 

                  و تو و روزمرگییت، مرهمی نمی‌شناخت برای زخم‌های عمیقم


                                                                         ...من...پیوسته و مؤمن سیر کردم

                                                              ...تا که رسیدم


                                                          پشت سر...راهی‌ دراز، هنوز از قدم‌های من خسته
                                                                     مقصد...بی‌ حضور، بی‌ انتظار، بی‌ امید
                                                                    پیش روی...جاده‌هایی‌ که از آن  من اند

                                        زاده-راه‌های سفر‌های به انجام رسیده
                                                               زخم‌های هنوز
                                                           امید‌های تعبیر شده
                                                     ...و بلوغی خود ساخته

(Oct 22nd 2012 Pittsburgh)
                                      


No comments:

Post a Comment